Naš Moto je:

Naš moto je: 4E : energija+ekonomija+ekologija+efikasnost
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
POLITIKA KVALITETA KOSMAJ-KOMERC-a
Sistem menadžmenta kvalitetom KOSMAJ-KOMERC-a usmeren je na ispunjavanje svih zahteva u marketingu, razvoju, nabavci, proizvodnji i tehničkom servisu koji se odnose na:
• želje, zahteve i ocekivanja poslovnih partnera,
• stalno unapredenje proizvoda, poslovnih procesa i celokupnog sistema KOSMAJ-KOMERC-a kao profitnog i tržišno orijentisanog poslovnog sistema
• stvaranje kadrova najviše strucne kompetencije.
To zahteva:
• potpunu posvećenost menadžmenta ispunjenju ovih ciljeva,
• potpuno ukljucenje svih zaposlenih na svim nivoima obavljanja radnih zadataka,
• uspostavljanje partnerskih odnosa sa kupcima, zaposlenima i dobavljacima,
• razvoj, implementacija i stalno unapređenje Sistema menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001 i Sistem upravljanja zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001.
To će biti postignuto:
• ako razvijamo timski rad, podsticemo inventivnost, stvaralacku kreativnost i poslovnu intuiciju svakog zaposlenog,
• ako ostvarimo zadovoljstvo i potpunu lojalnost svih zaposlenih, pri čemu će svaki zaposleni ugraditi sopstvenu profesionalnu ambiciju u prosperitet KOSMAJ-KOMERC-a,
• stalnim unapredjenjem svih procesa rada, stručne kompetentnosti i sposobnosti zaposlenih,
• ako sve poslove obavljamo u skladu sa zahtevima kupaca, postojećim standardima, ispravno prvi put, bez ponavljanja i grešaka
• organizacijom i upravljanjem procesima rada radi prevencije grešaka, a ne njihovog otkrivanja.
Uveden i sertifikovan INTEGRISANI MENADZMENT SISTEM ( IMS) predstavlja vredan resurs koji stalno mora da se održava i prilagodjava promenama u organizacionoj kulturi, poslovnoj okolini KOSMAJ-KOMERC-a i medjunarodnoj regulativi, što predstavlja isključivu odgovornost najvišeg rukovodstva i predstavnika rukovodstva zaduženog za kvalitet.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

S' poštovanjem

Direktor
KOSMAJ-KOMERC-a

Marija Đorđević